Ochrana osobných údajov
Domov Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov
poskytnutých dotknutou osobou

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webu bigmat.sk (ďalej len „web BigMat“)je BigMat Slovakia družstvo, so sídlom Za Hronským mostom 4750/16A, 960 01 Zvolen, IČO: 47 815 400, družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Dr, vl. č.: 466/S.
 2. Web bigmat.sk používa súbory cookies. Informácie o spracovaní súborov cookies týkajúcich sa Vás nájdete tu.
 3. BigMat Slovakia družstvo je vo vzťahu k osobným údajom získaným od Vás na webe BigMat v postavení prevádzkovateľa (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa osobitných predpisov na ochranu osobných údajov [najmä Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)].
 4. Na webe BigMat môžete Vaše osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi pri prihlásení sa do newslettera alebo pri vyplnení formuláru požiadavky. Informácie o spracovaní cookies, ktorých obsahom môžu byť iné osobné údaje, nájdete tu.
 5. Celý tento dokument sa vzťahuje na spracovávanie Vašich osobných údajov len ak ste fyzickou osobou.
 6. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese info@bigmat.sk

 

II. Spracúvanie osobných informácii pri prihlásení do newslettera

 1. Prihlásiť sa na odber newslettera môžete zadaním svojej e-mailovej adresy do zadávacieho poľa označeného ako Newsletter a zašktrnutím súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu Vašej e-mailovej adresy.
 2. Vaše osobné údaje budú spracúvané v rozsahu: e-mailová adresa.
 3. Vaše osobné údaje budú sprístupnené len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, zamestnancom prevádzkovateľa, spoločnosti Webglobe, a.s., so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 486 567 (ďalej len „Webglobe“) – poskytovateľovi webhostingových služieb webu BigMat a spoločnosti THIS FRIDAY s.r.o., so sídlom M. Kukučína 1409/8, 960 01 Zvolen, IČO: 53 675 533 (ďalej len „THIS FRIDAY“), poskytovateľovi počítačových a servisných služieb. Spoločnosti Webglobe a THIS FRIDAY majú postavenie sprostredkovateľov podľa GDPR.
 4. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať na nasledovný účel:
  1. Marketing služieb a tovarov členov BigMat Slovakia družstva (uvedení v článku III. ods. 2 tohto dokumentu) a služieb a tovarov samotného BigMat Slovakia družstva na Vašu e-mailovú adresu
   • právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
  2. Na účely podľa ods. 4 písm. a) budú Vaše osobné údaje uchovávané do momentu, keď odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, inak natrvalo.

 

III. Spracúvanie osobných informácii pri vyplnení formuláru požiadavky 

 1. Na webe BigMat máte možnosť vyplniť formulár požiadavky. Podľa Vami vybranej požiadavky sú niektoré zadávacie polia formuláru rozdielne, bez ohľadu na konkrétnu požiadavku je však rozsah zadávaných a následne spracúvaných osobných údajov rovnaký. K spracúvaniu týchto Vašich osobných údajov dôjde vždy až po tom, ako zaškrtnete Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov zadaných do formulára požiadavky.
 2. Všetky údaje, ktoré zadáte do formulára požiadavky budú spracované prevádzkovateľom a to tak, že tieto údaje vrátane Vašich osobných údajov poskytne jednému z týchto subjektov:
  1. DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., so sídlom Za Hronským mostom 4750/16A, IČO: 36 033 553, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 5689/S, 
  2. REMOT SI s.r.o., so sídlom Partizánska 3711/95, 058 01 Poprad, IČO: 31 670 466, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 1026/P, 
  3. EUROTOP strešný center, s.r.o., so sídlom Holice 24, 930 34 Holice, IČO: 36 241 679, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.:12553/T, 
  4. medop strechy s.r.o., so sídlom Novozámocká 128, 949 05 Nitra, IČO: 44 147 091, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 22216/N, 
  5. CENTAR s.r.o., so sídlom Nitrianska 1140/70, 958 03 Partizánske, IČO: 47 577 495, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 29714/R, 
  6. Stavebniny Skalica s.r.o., so sídlom D. Jurkoviča 22, 909 01 Skalica, IČO: 36 673 722, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 18976/T, 
  7. STAVRAD s.r.o., so sídlom Strojnícka 6, 080 06 Prešov, IČO: 36 503 681, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 16014/P, 
  8. BAU-DACH s.r.o., so sídlom K. Kalocsaya 3209, 038 61 Vrútky, IČO: 45 870 471, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 53580/L, 
  9. Dachteam s.r.o., so sídlom Ulica Rekreačná 28/8121, 917 07 Trnava, IČO: 36 720 305, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 26111/T, 
  10. suMEGASTAV, s.r.o., so sídlom Oravské Veselé 409, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 50 647 768, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 66955/L, 
  11. DINOSTAV, s.r.o., so sídlom Vieska Bezdedov 113, 020 01 Púchov, IČO: 47 427 973, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 28954/R, 
  12. POLOM, s.r.o., so sídlom Bytčická 89, 010 09 Žilina, IČO: 31 607 217, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 1930/L, 
  13. ROPSPOL, a.s., so sídlom Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 306 886, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vl. č.: 10170/R, 
  14. K & K Drevomont, s.r.o., so sídlom Priemyselná 10, 949 01 Nitra, IČO: 46 685 499, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 31802/N, 
  15. TAUBER s.r.o., so sídlom Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 184 918, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 10413/V, 
  16. BAUMAT SK, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 2509, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 419 915, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 15087/L,
 3. V prípade, ak si vo formulári vyberiete jeden z vyššie uvedených subjektov výberom z možností, prevádzkovateľ poskytne Vaše údaje len tomuto subjektu.
 4. Po tom, čo Vaše údaje prevádzkovateľ poskytne jednému z vyššie uvedených subjektov, budú vymazané z úložísk prevádzkovateľa a tento ich ďalej nebude spracovávať.
 5. V rámci spracovávania údajov Vami zadaných do formuláru požiadavky budú spracúvané Vaše osobné údaje v rozsahu:
  1. Meno
  2. Priezvisko
  3. E-mailová adresa
  4. Adresa
  5. Telefonický kontakt
  6. Miesto stavby
 6. Vaše osobné údaje budú sprístupnené len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, zamestnancom prevádzkovateľa, spoločnosti Webglobe, a.s., so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 486 567 (ďalej len „Webglobe“) – poskytovateľovi webhostingových služieb webu BigMat a spoločnosti THIS FRIDAY s.r.o., so sídlom M. Kukučína 1409/8, 960 01 Zvolen, IČO: 53 675 533 (ďalej len „THIS FRIDAY“), poskytovateľovi počítačových a servisných služieb. Spoločnosti Webglobe a THIS FRIDAY majú postavenie sprostredkovateľov podľa GDPR.
 7. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať na nasledovný účel:
  1. Odoslanie Vašich údajov subjektom v odseku 2, ktorí ich využijú na marketing produktov a služieb subjektov uvedených v ods. 2
   • právnym základom je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
  2. Na účely podľa ods. 7 písm. a) budú Vaše osobné údaje uchovávané do momentu, keď odvoláte súhlas so spracovaním Vašich údajov, inak budú spracúvané najdlhšie do doby 90 dní odo dňa, kedy ste ich poskytli prevádzkovateľovi, následne ich prevádzkovateľ vymaže, ak ich nevymazal už skôr podľa ods. 4.

 

IV. Vaše práva ako dotknutej osoby

 1. Tento článok sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov podľa článku II. (newsletter) aj III. (formulár požiadavky).
 2. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, viac informácii na odkaze: http://www.dataprotection.gov.sk/
 3. Vaše osobné údaje nie sú používané v rámci automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
 4. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
 5. Máte právo na prístup k osobným údajom. Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  1. účely spracúvania;
  2. kategórie dotknutých osobných údajov;
  3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  5. existencia práva požadovať opravu Vašich osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  7. ak sa osobné údaje nezískali od Vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás.
 6. Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 7. Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše údaje budú vymazané bezodkladne po odvolaní Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.
 8. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie Vášho súhlasu môžete vykonať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu, alebo prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info@bigmat.sk .
 9. Nie ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje.
 10. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je podmienkou na uzavretie zmluvy.
 11. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 12. Máte právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 13. Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade sa Vaše údaje nebudú ďalej spracúvať.