Úplne pravidlá súťaže Velux
Domov Úplne pravidlá súťaže Velux

Úplné pravidlá marketingovej akcie „Súťaž s VELUXom o markízu“.

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel marketingovej akcie „Súťaž s VELUXom o markízu“ (ďalej len „akcia“). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľom akcie je:

1.1. BigMat Slovakia družstvo, so sídlom Za Hronským mostom 4750/16A, IČO: 47815400, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Banská Bystrica, Oddiel: Dr, Vložka 446/S (ďalej a vyššie tiež ako „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania akcie:

2.1. Akcia prebieha v termíne od 31. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30.6. 2024 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).

2.2. Účtovný doklad za nákup tovaru zakúpeného počas doby konania akcie je však možné uplatniť do 30.6.2024 23:59:59 hod. (ďalej len „doba uplatnenia účtovného dokladu“).

2.3. Táto akcia je určená pre koncových zákazníkov, ktorí sa zapájajú do akcie prostredníctvom nákupu tovaru značky VELUX v jednotlivých pobočkách BigMat Slovakia na území Slovenskej republiky (podliehajúce slovenskému právnemu poriadku).

3. Účastník:

3.1. Akcie sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ, starší ako 18 rokov, s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ak spĺňa aj ďalej uvedené podmienky súťaže (ďalej tiež „záujemca“).

3.2. Akcia sa vzťahuje len na koncových spotrebiteľov, nevzťahuje sa na maloobchodníkov, realizátorov či iných predajcov, atď. Akcie sa tak nemôžu zúčastniť podnikatelia, veľkoobchody, živnostníci ani právnické osoby. Pokiaľ bude doložený daňový doklad – pokladničný doklad ERP / faktúra, z ktorého bude zrejmé, že akciový nákup vykonala táto osoba (napr. bude uvedené IČO odberateľa), bude takýto vstup / účastník z akcie vylúčený.

3.3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

3.4. Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže iba jedenkrát platne registruje podľa článku 4. (ďalej len „účastník“).

3.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

4. Akciové výrobky:

4.1. Akcia sa vzťahuje na všetky tovary značky VELUX ponúkané a predávané usporiadateľom na trhu Slovenskej republiky (ďalej a vyššie len „akciové výrobky“ alebo „výrobky“).

4.2. Akcia sa nevzťahuje na výrobky zakúpené mimo predajní usporiadateľa.

5. Mechanika akcie:

5.1. Záujemca sa do akcie zapojí tak, že:

a) zakúpi v čase a mieste konania akcie, teda v akejkoľvek kamennej predajni na území Slovenskej republiky (podliehajúce slovenskému právnemu poriadku), jednorazovo tzn. na jeden daňový doklad rôzne výrobky, pričom za tento nákup výrobkov dostane účastník od príslušného predajcu daňový doklad (účtenku či faktúru), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto akcie (ďalej len „účtenka“);

Účastníkom odporúčame si ponechať svoju účtenku, účtenka bude usporiadateľom vyžadovaná ako doklad pre prípadné overenie nároku na odmenu.

b) v čase uplatnenia účtenky, resp. v čase od 31.5.2024 do 30.6.2024 navštívi webové stránky na www.bigmat.sk/veluxsutaz (ďalej len „akciové stránky“), kde prostredníctvom na to určeného registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“):

– vyplní svoje kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, poštová adresa zákazníka (kam si praje, aby mu bola odmena doručená (ďalej len „odmena“), názov pobočky, v ktorej sa nákup uskutočnil a číslo dokladu alebo faktúry;

– ďalej prostredníctvom tohto formulára vloží digitálnu kópiu (scan/fotografiu) čitateľnej, celej a neporušenej účtenky dokumentujúcej predmetný akciový nákup s čitateľným označením akciových výrobkov;

– udelí prostredníctvom zaškrtávacieho políčka súhlas s pravidlami tejto akcie a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel;

– a celý takto vyplnený registračný formulár úspešne odošle usporiadateľovi prostredníctvom na to určeného tlačidla „odoslať registráciu“.

Záujemca je do akcie zaregistrovaný, a stáva sa účastníkom, okamihom doručenia úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára (vr. scanu účtenky) usporiadateľovi (ďalej len „registrácia“).

5.2. Registráciu musí účastník vykonať v čase uplatnenia účtenky, teda v čase od 31.5.2024 do 30.6.2024, na neskôr vykonané registrácie sa neprihliada.

5.3. Účastník sa nemôže do akcie zapojiť opakovane. Účastník môže prostredníctvom registrácie požiadať maximálne 1x o odmenu. V prípade prekročenia tohto limitu sa na ďalšie registrácie už neprihliada. V prípade zistenia snahy o obchádzanie daného pravidla a snahy o opakovanú účasť či registráciu bude účastník bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady z akcie vylúčený.

5.4. Jednu účtenku je možné registrovať do akcie iba jedenkrát a tým uplatniť nárok na jednu odmenu.

5.5. V akcii je možné akceptovať iba elektronicky vystavenú účtenku (nie je možné uznať ručne vystavenú účtenku), preukazujúcu vykonanie akciového nákupu v dobe konania akcie a mieste konania akcie a pred registráciou do akcie. V odôvodnených prípadoch môže byť elektronická účtenka doplnená predajcom ručne vyplneným paragónom špecifikujúcim druh výrobkov, tento paragón však podlieha overeniu zo strany usporiadateľa.

5.6. Registrované účtenky musia byť jasné, čitateľné (viditeľné) a musia preukazovať jasne tieto informácie: dátum nákupu, názov alebo logo predajcu, identifikovateľný názov zakúpeného výrobku, počet výrobkov, jednotková cena výrobku, číslo dokladu o nákupe a celková hodnota nákupu uvedená na doklade o nákupe.

5.7. V odôvodnených prípadoch si usporiadateľ vyhradzuje za účelom overenia účtenky právo požadovať od účastníka ďalšie údaje potvrdzujúce autentickosť akciového nákupu, napríklad zaslanie fotografie výrobku po jeho vybratí z balenia. Usporiadateľ si najmä vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v akcii či na odmenu od takého účastníka originál/overenú kópiu účtenky, ako aj prípadne ďalšie nevyhnutné doklady na preukázanie nároku na odmenu. Pokiaľ účastník nepredloží na vyzvanie usporiadateľovi účtenku spĺňajúcu podmienky týchto pravidiel, príp. ďalšie vyžadované nevyhnutné doklady, bude z akcie vyradený. V takom prípade odmena prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť inému účastníkovi, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

5.8. Účastník sa môže do akcie zapojiť iba s jednou účtenkou a jednou poštovou adresou doručenia.

5.9. Usporiadateľ nie je zodpovedný za chybné doručenie, technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami alebo nedoručenie registrácie na akciové stránky, či funkčnosť akciovej stránky.

5.10. Do akcie budú zaradení iba tí účastníci, ktorí úplne splnia všetky stanovené podmienky akcie a budú postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v týchto pravidlách. Usporiadateľ má právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok akcie jednotlivými účastníkmi.

5.11. Pokiaľ účastník odstúpi od kúpnej zmluvy, ktorou došlo k nákupu výrobkov, zaniká nárok na vyplatenie odmeny.

6. Odmena v akcii:

6.1. Každý účastník akcie, ktorý úplne splní podmienky tejto akcie (zakúpi výrobky v čase a mieste konania akcie a tento nákup riadne zaregistruje v rámci doby uplatnenia účtenky do akcie), sa stáva oprávneným na získanie odmeny. Predmet odmeny, ktorú po overení nároku účastník získa, je VONKAJŠIA MARKÍZA NA RUČNÉ OVLÁDANIE.

6.2. Účastník v akcii bude usporiadateľom kontaktovaný na e-mail, ktorý uviedol v registračnom formulári, a to obratom po vyhodnotení nároku na odmenu, s informáciou o odmene, (ďalej len „výherná správa“). V rámci výhernej správy môže byť účastník, v stanovenej lehote, požiadaný o odpoveď na výhernú správu, doplnenie relevantných dodatočných informácií, popr. o doručení dokladov preukazujúcich jeho nárok na odmenu (napr. účtenky). V takom prípade bude účastník informovaný, že nárok na odmenu mu vzniká až po doručení odpovede na výhernú správu, požadovaných informácií, príp. kontrole požadovaných dokladov s kladným výsledkom.

6.3. Účastník je povinný reagovať, príp. doručiť dodatočné doklady/informácie do 5 pracovných dní. Pokiaľ účastník v stanovenej lehote podmienku nesplní, bude zo súťaže vyradený (tzn. nevznikne mu nárok na odmenu). V takom prípade odmena nebude pridelená a na danú registráciu účastníka sa v akcii neprihliada.

6.4. Odmena bude účastníkovi zaslaná poštou, na poštovú adresu, ktorú účastník uviedol do registračného formulára, a to do 30 dní od preverenia a overenia registrácie/daňového dokladu do akcie. Iný spôsob vyplatenia odmeny nie je možný.

6.5. V prípade, že účastník uviedol v registračnom formulári chybné údaje, nie je neskoršia úprava/reklamácia údajov účastníka možná a účasť účastníka v akcii bude ukončená a účastník stráca právo na odmenu.

6.6. Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za nevyplatenie odmeny. V prípade, že sa odmenu nepodarí doručiť bez zavinenia na strane usporiadateľa, prepadá táto odmena v prospech usporiadateľa.

6.7. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí účastníka opakovane kontaktovať najneskôr do 7 dní od okamihu snahy o prvý kontakt, či na výzvu nepredloží originál daňového dokladu, zaniká nárok účastníka na získanie tejto odmeny.

6.8. Náklady na výplatu odmien budú hradené usporiadateľom.

6.9. Posúdenie nároku na odmenu vykonané usporiadateľom je konečné, bez možnosti opravného posúdenia. Žiadny účastník nemôže požadovať odmenu v hodnote vyššej alebo v inom prevedení, než v akom mu bude odovzdaná usporiadateľom.

6.10. V prípade, že bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na akékoľvek nekalé či podvodné konanie účastníkom akcie, rozhodne o jeho vylúčení z danej akcie a účastníkovi tak nevznikajú akékoľvek nároky voči usporiadateľovi.

7. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy:

7.1. Zapojením sa do súťaže záujemca súhlasí s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracovaním osobných údajov nasledovne:

– Prevádzkovateľom je usporiadateľ;
– Účelom je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;
– Právnym základom je súhlas, pričom tento je nevyhnutný na možnosť účasti v súťaži; súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť účastníka v súťaži bude ukončená;
– Doba spracovania je doba: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba nevyhnutné dokumenty pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o oprávnenom záujme na ochrane práv prevádzkovateľa pozri dokument „Politika ochrany súkromia“;
– Rozsah údajov: údaje vyplnené v registračnom formulári podľa týchto pravidiel vr. scanu účtenky, a ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o odmene, odovzdanie odmeny a súvisiacej komunikácie, údaj o veku nad 18 rokov, budú poskytnuté aj tretej strane, ktorou je spoločnosť VELUX z dôvodu marketingovej komunikácie o zľavách. Doba spracovania bude 1 rok od zapojenia sa do súťaže.
– viac informácií o spracovaní, príjemcoch a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia záujemca nájde v dokumente „Politika ochrany súkromia“.

7.2. Záujemcovia (resp. účastník) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, bezplatne účastníkom uvedené krstné meno a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníka súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním odmeny), a to po dobu, ktorá skončí uplynutím 1 roku od ukončenia súťaže.

8. Všeobecné ustanovenia

8.1. Účasťou na akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Pravidlá a táto akcia sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v akcii a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne účastníkovi alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s účasťou v akcii.

8.3. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom nijako inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Účasť na akcii ani odmenu nie je možné vymáhať súdnou cestou.

8.4. Odmenu, ktorú nebolo možné v akcii prideliť konkrétnemu účastníkovi, či odmeny, ktoré sa nepodarilo vyplatiť, prepadajú v prospech usporiadateľa.

8.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na akcii alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami akcie nebudú do akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie odmeny v rámci akcie. Aj keď taká osoba splní niektoré podmienky na získanie odmien, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa oprávneným účastníkom na získanie odmeny. Odmena v takom prípade prepadá v prospech usporiadateľa akcie, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití. Účastník bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny.

8.6. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na tejto akcii (predovšetkým funkčnosť siete, resp. akciového webu). Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie správ (napr. informácie o odmene, výzva na zaslanie účtenky) vrátane informácie o získaní odmeny (pozor na spamovú poštu).

8.7. V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa akcie, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel.

8.8. Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu. Zmena pravidiel bude robená vo forme písomných číslovaných dodatkov, zverejnená a nadobúda účinnosť zverejnením na webových stránkach BIGMAT.sk.

8.9. Usporiadateľ prehlasuje, že adresa účastníka bude použité výhradne na účely zaslania odmeny v akcii.

8.10. O odmenách v akcii konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok tejto akcie je povinný tieto rozptýliť (a predmetné skutočnosti preukázať) účastník.

8.11. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich s akciou je Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, webové stránky: https://www.soi.sk/ Účastník tu nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď sa toto konanie môže začať len na základe návrhu účastníka a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

8.12. Originál úplných pravidiel bude počas súťaže zverejnený na internetových stránkach www.bigmat.sk/letnasutaz.