Všeobecné obchodné podmienky
Domov Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o.
pre spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv na diaľku a uzatváraní zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj „VOP na diaľku“)

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a zákazníkmi spoločnosti DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o. (ďalej aj „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“), ktorí uzatvárajú zmluvu na tovar alebo službu (ďalej aj „produkt“ alebo „tovar“) na diaľku alebo ktorí uzatvárajú zmluvu na tovar alebo službu mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Tieto obchodné podmienky v platnom znení v deň uzatvorenia zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., so sídlom Za Hronským mostom 4750/16A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 033 553, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5689/S.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

Prevádzka: DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., so sídlom Za Hronským mostom 4750/16A, 960 01 Zvolen

 

I. Úvodné ustanovenia

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
a)     uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

b)    na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

c)     uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo

d)    uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

II.Požiadavka spotrebiteľa

V prípade záujmu spotrebiteľa uzavrieť s predávajúcim spotrebiteľskú zmluvu na ponúkaný tovar alebo služby, spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho s požiadavkou na doručenie cenovej ponuky (ďalej len „požiadavka“).
V požiadavke musí spotrebiteľ uviesť tovar alebo službu, o ktorú má záujem, alebo musí uviesť opis tovaru alebo služby o ktorú má záujem.
V požiadavke musí spotrebiteľ uviesť svoje meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu uvedením názvu ulice, súpisného a orientačného čísla, poštového smerovacieho čísla a mesta a telefonický kontakt.
Na účely vyhotovenia požiadavky môže spotrebiteľ využiť formulár prístupný na stránke predávajúceho. V prípade využitia tohto formuláru musí spotrebiteľ správne a pravdivo vyplniť všetky povinné zadávacie polia formuláru.
V požiadavke doručovanej inak ako prostredníctvom e-mailu spotrebiteľ uvedie aj svoju e-mailovú adresu, na ktorú mu má byť doručovaná elektronická komerčná korešpondencia.
Ak sa v požiadavke doručovanej e-mailom neuvedie osobitná e-mailová adresa spotrebiteľa, predávajúci bude spotrebiteľa kontaktovať na e-mailovej adrese, z ktorej mu bola doručená požiadavka.
Predávajúci nie je požiadavkou viazaný a predávajúci nie je povinný cenovú ponuku vyhotoviť a doručiť.

 

III. Cenová ponuka

Po obdržaní cenovej ponuky predávajúci zistí, či je požiadavka spotrebiteľa dostatočne určitá na určenie požadovanej služby alebo tovaru v cenovej ponuke.
V prípade, ak na základe samotnej požiadavky spotrebiteľa nie je možné presne určiť požadovaný produkt alebo službu, alebo je potrebné osloviť spotrebiteľa za účelom výberu čo najvhodnejšieho tovaru alebo služby, predávajúci kontaktuje spotrebiteľa so žiadosťou o bližšiu špecifikáciu požadovaného tovaru alebo služby alebo predávajúci spotrebiteľa kontaktuje so žiadosťou o informácie týkajúce sa spôsobu použitia požadovaného tovaru alebo služby, a to aj opakovane.
Predávajúci kontaktuje spotrebiteľa prednostne prostredníctvom e-mailu. Ak to nie je možné, zvolí iný vhodný spôsob umožňujúci trvalé zachytenie komunikácie.
Po zistení všetkých potrebných informácii pre určenie spotrebiteľom požadovaného a pre spotrebiteľa na základe komunikácie vhodného tovaru alebo služby, predávajúci vyhotoví cenovú ponuku.
Cenovú ponuku predávajúci následne doručí spotrebiteľovi a v cenovej ponuke uvedie predávajúci lehotu, v ktorej je spotrebiteľ cenovú ponuku povinný prijať inak ponuka zanikne. Cenová ponuka obsahuje svoje unikátne poradové číslo a dátum vyhotovenia.
Spotrebiteľ môže kedykoľvek do prijatia cenovej ponuky predávajúceho kontaktovať za účelom opravy chybných údajov, ktoré poskytol pri vyhotovovaní cenovej ponuky. Rovnako môže spotrebiteľ postupovať po doručení cenovej ponuky a rovnako v prípade ak samotná cenová ponuka obsahuje chyby, alebo spotrebiteľovi inak nevyhovuje. Predávajúci následne vyhotoví opravenú cenovú ponuku, ak je to v jeho prevádzkových možnostiach.
Momentom, kedy spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho za účelom opravy chybných údajov, ktoré poskytol pri vyhotovovaní cenovej ponuky, a za účelom opravy cenovej ponuky, sa cenová ponuka ruší, a lehota na prijatie novej cenovej ponuky začína plynúť od doručenia opravenej cenovej ponuky.
Spotrebiteľ sa môže v ktoromkoľvek momente rozhodnúť, že o cenovú ponuku už nemá záujem, čo oznámi predávajúcemu. Momentom oznámenia sa ruší cenová ponuka.

 

IV. Uzavretie zmluvy

V cenovej ponuke predávajúci uvedie odkaz na webovú stránku, na ktorej sa priamo nachádzajú tieto VOP na diaľku a na ktorej sa nachádza reklamačný poriadok predávajúceho.
V cenovej ponuke predávajúci uvedie, že na prijatie cenovej ponuky je nutné, aby v prijatí cenovej ponuky spotrebiteľ potvrdil oboznámenie sa s týmito VOP na diaľku a reklamačným poriadkom nasledujúcim spôsobom: „Oboznámil som sa s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI spoločnosti DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o. pre spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv na diaľku a uzatváraní zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nachádzajúcimi sa na adrese: ………………………………………….. . Oboznámil som sa s Reklamačným poriadkom na adrese ……………………………………….. .“
V prípade, ak je predmetom cenovej ponuky poskytnutie služby, a služba by mala byť poskytnutá pred uplynutím 14 dní od skončenia spotrebiteľovej lehoty na prijatie cenovej ponuky, je nutné, aby spotrebiteľ pre poskytnutie služby v tomto termíne poskytol výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s čím predávajúci spotrebiteľa oboznámi v cenovej ponuke. Spotrebiteľ v prijatí cenovej ponuky tento súhlas uvedie nasledujúcim spôsobom: „Výslovne súhlasím so začatím poskytovania služby podľa cenovej ponuky č. ………………….. pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol riadne poučený o následkoch tohto súhlasu podľa článku XV. odsek 15 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK spoločnosti DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o. pre spotrebiteľov pri uzatváraní zmlúv na diaľku a uzatváraní zmlúv mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Spotrebiteľ sa pred uzavretím spotrebiteľskej zmluvy na základe cenovej ponuky musí oboznámiť s týmito VOP na diaľku na adrese: ……………………………………. alebo v listinnej forme. Spotrebiteľ sa pred uzavretím spotrebiteľskej zmluvy na základe cenovej ponuky musí oboznámiť s Reklamačným poriadkom predávajúceho na adrese: ………………………………………………….. .
Spotrebiteľ je po oboznámení s týmito VOP na diaľku a reklamačným poriadkom povinný dôkladne prečítať cenovú ponuku od predávajúceho. V prípade chybných údajov alebo nesúhlasu s touto cenovou ponukou spotrebiteľ postupuje podľa článku III. odsek 6 a nasledujúce týchto VOP na diaľku.
V prípade, ak cenová ponuka zodpovedá požiadavkám spotrebiteľa, spotrebiteľ k nej nemá výhrady, a spotrebiteľ si želá uzatvoriť spotrebiteľskú zmluvu na dodanie tovaru alebo služieb podľa cenovej ponuky a za podmienok vrátane platobných a cenových podmienok cenovej ponuky, spotrebiteľ doručí predávajúcemu prijatie cenovej ponuky (ďalej „prijatie cenovej ponuky“) s obsahom podľa nasledujúcich odsekov.
Prijatie cenovej ponuky musí obsahovať vyhlásenie spotrebiteľa podľa odseku 2 tohto článku VOP na diaľku.
Prijatie cenovej ponuky musí obsahovať jej unikátne poradové číslo a dátum nasledovným spôsobom: „Prijímam cenovú ponuku č. ……………………… zo dňa ……………………. s povinnosťou platby.“
Doručením prijatia cenovej ponuky, ktoré obsahuje všetky vyhlásenia podľa tohto článku VOP na diaľku požadované predávajúcim v cenovej ponuke, vzniká spotrebiteľská zmluva.
Všetky platby od spotrebiteľa pre predávajúceho sa platia bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v jednotlivých faktúrach doručovaných spotrebiteľovi.
Predávajúci bezodkladne po uzavretí spotrebiteľskej zmluvy zašle spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy. V prípade poskytovania služby potvrdenie o uzavretí zmluvy obsahuje aj potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a tiež potvrdenie o vyhlásení, že spotrebiteľ bol oboznámený s tým, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, ak tento súhlas a vyhlásenie boli súčasťou prijatia cenovej ponuky.

 

V. Zálohová faktúra

Po doručení prijatia cenovej ponuky predávajúci vystaví a doručí spotrebiteľovi zálohovú faktúru na sumu 50 % ceny tovaru a služby podľa prijatej cenovej ponuky.
Ak nie je na zálohovej faktúre uvedené inak, je zálohová faktúra splatná do 7 dní.
Ak spotrebiteľ neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy.
Odstúpenie predávajúci vyhotoví a doručí v listinnej forme na adresu trvalého pobytu alebo korešpondenčnú adresu spotrebiteľa.
Predávajúci sa so spotrebiteľom môžu dohodnúť, že zálohová faktúra sa vystavovať nebude.

 

VI. Miesto a čas dodania tovaru alebo služby

Po úhrade zálohovej faktúry predávajúci doručí tovar na miesto alebo vykoná službu na mieste uvedenom v prijatej cenovej ponuke.
Predávajúci tovar dodá a službu vykoná v čase uvedenom v prijatej cenovej ponuke. Spotrebiteľ je v dohodnutom čase dodania povinný poskytnúť súčinnosť a tovar alebo službu prevziať.
Prevzatie tovaru spotrebiteľ potvrdí na dvoch vyhotoveniach dodacieho listu. Jedno vyhotovenie si ponechá spotrebiteľ, jedno predávajúci.
Ak sa má na základe spotrebiteľom prijatej cenovej ponuky začať poskytovať služba pred uplynutím spotrebiteľovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada o poskytovanie služby, udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

 

VII. Neposkytnutie súčinnosti

V prípade, ak spotrebiteľ v dohodnutom čase súčinnosť neposkytne a dodaný tovar alebo službu neprevezme, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Zároveň sa spotrebiteľ dostáva do omeškania s prevzatím dodaného tovaru alebo služby. Po dobu omeškania spotrebiteľa s poskytnutím súčinnosti nie je predávajúci v omeškaní s plnením jeho povinností.
Ak predávajúci nevyužije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže požadovať splnenie povinnosti spotrebiteľa prevziať tovar alebo službu.
Ak spotrebiteľ neposkytol súčinnosť v čase dohodnutom na dodanie tovaru, je povinný predávajúcemu nahradiť všetky náklady, ktoré mu s tým vznikli, najmä náklady dopravy z dohodnutého miesta dodania do prevádzky predávajúceho alebo iného vhodného miesta na uloženie, a náklady opätovnej dopravy do dohodnutého miesta dodania. Predpokladané náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v spojitosti s porušením povinnosti spotrebiteľa prevziať tovar, a ktoré je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu, sú v sume rovnakej ako je suma dopravy uvedená v cenovej ponuke za jednu cestu z miesta dodania do prevádzky predávajúceho alebo z prevádzky predávajúceho do miesta dodania.

 

VIII. Vyúčtovacia faktúra

Po dodaní tovaru predávajúci vystaví spotrebiteľovi vyúčtovaciu faktúru na dodaný tovar a vykonanú službu.
Ak nie je na vyúčtovacej faktúre uvedený iný deň splatnosti, je vyúčtovacia faktúra splatná do 5 dní po jej doručení.

 

IX. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa aj v momente, keď neposkytne v dohodnutom čase súčinnosť a neprevezme tovar.

 

X. Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa úhradou celej ceny tovaru a ceny dopravy. Pred úhradou súm podľa predchádzajúcej vety vlastnícke právo na spotrebiteľa neprejde. Pred úhradou uvedených súm nie je oprávnený spotrebiteľ akokoľvek s tovarom nakladať, najmä ho predať, darovať, či inak previesť na tretiu osobu, dať ho ako záloh, rovnako nie je oprávnený požičať, či vypožičať ho inej osobe, ani umožniť iné jeho užívanie treťou osobou.

 

XI. Reklamácie

Na postup vybavovania reklamácii sa vzťahuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je dostupný na internetovej adrese: https://www.bigmat.sk/drevostav/reklamacnyporiadok
Sťažnosti a podnety môžu spotrebitelia uplatniť v listinnej forme poštovou zásielkou na adresu predávajúceho.

 

XII. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho
za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

XIII. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
Návrh musí obsahovať
a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)    presné označenie predávajúceho,

c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d)    označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e)     dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je okrem osôb uvedených v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky aj orgán alternatívneho riešenia sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

 

XIV. Riešenie sporov online

Na riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim je možné využiť aj platformu RSO na stránke:  ec.europa.eu/consumers/odr.

 

XIV. Možnosť spotrebiteľa odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a)     poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)    predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)    vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i)      predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j)      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k)    poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l)      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci spotrebiteľa na nemožnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa tohto článku v spojení s článkom XV. týchto VOP na diaľku upozorní v cenovej ponuke spôsobom: „Od spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bude uzavretá prijatím tejto cenovej ponuky nie je možné odstúpiť podľa článku XV. VOP na diaľku, pretože ……………..“ a predávajúci doplní dôvod podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

XV. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Ak v cenovej ponuke nie je uvedené inak, spotrebiteľ má právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy predaj tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy predaj tovaru, a tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke sa dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy predaj tovaru, a dodáva sa tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie služby, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
Zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru, je akákoľvek zmluva,
a)     na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo

b)    ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

Od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, môže spotrebiteľ odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., Za Hronským mostom 4750/16A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 033 553, e‑mail:……………………………. . Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP na diaľku a je uvedený na konci/poslednej strane tohto dokumentu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy spotrebiteľovi predávajúci vráti všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby spotrebiteľovi budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené spotrebiteľove oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške ceny dopravy tovaru podľa prijatej cenovej ponuky, od ktorej spotrebiteľ odstupuje.
Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, a ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má spotrebiteľ povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia (len služby) do dňa, kedy spotrebiteľ predávajúcemu  oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
Na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, sa nevzťahujú ustanovenia o vrátení tovaru a o nákladoch doručenia podľa tohto článku.

 

XVI. Záverečné ustanovenia

Od dátumu prijatia týchto VOP na diaľku, ktorý je uvedený v závere týchto VOP na diaľku, strácajú platnosť akékoľvek predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky predávajúceho týkajúce sa predaja tovaru na diaľku.
Tieto VOP na diaľku sa uplatnia na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré vznikli za ich platnosti, bez ohľadu na akékoľvek neskôr prijaté VOP na diaľku.
Prijaté dňa ………………………………….. vo Zvolene

 

DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o.
Ing. Zdenko Francisty, konateľ
Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

– Komu: DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., Za Hronským mostom 4750/16A, 960 01 Zvolen, IČO: 36 033 553, e‑mail:…………………………….:

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ………….. [uveďte unikátne poradové číslo prijatej cenovej ponuky]

 

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

 

– Dátum …………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.